Opis stanowisk pracy
Przygotowanie opisów stanowisk można porównać do "fotografii" podziału i koordynacji pracy w organizacji. Ustalenie stanu faktycznego pozwala na uporządkowanie i optymalizację procesów pracy. Finalnym celem są opisy stanowisk zawierające:
  • jasno wyrażone cele istnienia stanowiska pracy i pożądany wkład w realizacje celów firmy,
  • miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej,
  • uporządkowany zakres odpowiedzialności i czynności,
  • standardy wykonania pracy,
  • listę kompetencji niezbędnych na stanowisku pracy (wypełnianie tego elementu opisu stanowiska pracy powinno być poprzedzone zbudowaniem modelu kompetencyjnego dla całej organizacji).
Opisy stanowisk są dogodnym (a czasem niezbędnym) punktem wyjścia do wartościowania stanowisk pracy, definiowania potrzeb kadrowych i tworzenia ścieżek karier, budowy systemu ocen pracowniczych i rozwoju pracowników.

Zasady współpracy z klientami

Użyteczność Uznajemy, że opisy stanowisk pracy powinny być uniwersalne, ale zarazem w ich konstrukcji należy brać pod uwagę jakim systemom (wartościowanie? system ocen? rekrutacja i selekcja?) mają slużyć zawarte w nich dane.
Struktura opisu stanowiska pracy Mamy wiele doświadczeń - ale nie jeden wzór opisu stanowiska pracy. Ustalamy go wspólnie z klientem, dostosowując do potrzeb HR i specyfiki pracy i organizacji.
Opisywanie realnych procesów Przygotowując opis każdego stanowiska pracy prowadzimy wywiady z przełożonymi i pracownikami zatrudnionymi na tym stanowisku, a po przygotowaniu opisu weryfikujemy go rozsyłając "wypełnioną ankietę".
Sprawność HR Przygotowujemy bazy danych opisów stanowisk umożliwiające sprawne i wygodne zarządzanie opisami stanowisk: wprowadzanie korekt (o charakterze systemowym lub do pojedynczych stanowisk), dodawanie i usuwanie stanowisk.


YC