Komunikacja interpersonalna
Szkolenie ma na celu ćwiczenie umiejętności efektywnego porozumiewania zarówno w aspekcie interpersonalnym jak i między członkami organizacji. Poszczególne moduły dostarczają uczestnikom wiedzy dotyczącej procesu komunikowania się, barier utrudniających wzajemne porozumienie oraz technik usprawniających ten proces.

Moduły tematyczne

Co? Po co?
Zakłócenia w komunikacji Uświadomienie głównych czynników zakłócających efektywną komunikację między pracownikami.
Style komunikowania Określenie własnego stylu komunikacji i jego wpływu na kontakty z innymi.
Techniki aktywnego słuchania Rozwinięcie umiejętności aktywnego odbioru informacji oraz nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się technikami komunikacyjnymi.
Udzielanie informacji zwrotnych Poznanie zasad udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz rozwinięcie własnych umiejętności w tym zakresie.
Komunikacja w sytuacjach trudnych Nabycie umiejętności komunikowania się w sytuacjach trudnych bez wyzwalania agresywnej i obronnej postawy odbiorcy.
Komunikacja w zespole Uświadomienie konsekwencji niewłaściwego przepływu informacji w zespole oraz poznanie sposobów usprawniania komunikacji w zespole.


YC