Insights Discovery

Metoda badańImage

Insights Discovery to metoda testowa oparta na koncepcji osobowości Carla Gustava Junga.

Wypełnienie testu zajmuje od 15 do 30 minut. Test można wypełniać na papierze lub komputerowo, indywidualnie lub podczas sesji grupowej. Wynikiem badania jest generowany komputerowo raport indywidualny. Raport może powstać w kilkunastu językach.

Raport indywidualny Insights daje m. in. wiedzę o: stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących, obszarach do rozwoju osobistego.

Obrazowy i przystępny sposób przedstawienia wyników badania pozwala na analizę stylu funkcjonowania danej osoby oraz planowanie jej dalszego doskonalenia.

Zastosowanie metody

Podstawowa użyteczność testu:
 • wsparcie w rekrutacji,
 • doskonalenie umiejętności,
 • poprawa współpracy w zespole,
 • planowanie indywidualnego rozwoju.
Oferujemy wsparcie w prowadzeniu badań, interpretacji wyników, udzielaniu informacji zwrotnych osobom badanym. Program badań można zaplanować tak, aby nasz konsultant pomógł osobie badanej (i/lub jej przełożonemu) zrozumieć wyniki, pogłębić diagnozę, wesprzeć w konstruowaniu indywidualnego planu doskonalenia/rozwoju.

Oprócz badań indywidualnych, metodę Insights Discovery można również wykorzystywać jako wsparcie w procesie budowania i rozwijania zespołu. Połączone i zestawione (również graficznie) dane indywidualne dają ogólny obraz zespołu. Analiza jego silnych i słabych stron może okazać się użyteczna dla integracji oraz rozwoju zespołu.

Oferujemy także programy szkoleniowe oparte na wynikach badania. Szkolenia takie koncentrują się przede wszystkim na problematyce komunikacji, współpracy i budowaniu zespołu, zarządzaniu relacjami z ludźmi.

Spis treści raportu Insights

ROZDZIAŁ PODSTAWOWY
 • Wprowadzenie zawierające opis indywidualnego stylu funkcjonowania, sposobu kontaktowania się z innymi ludźmi oraz sposobu podejmowania decyzji.
 • Silne i słabe strony osoby diagnozowanej.
 • Wartości wnoszone przez opisywaną osobę do zespołu, środowiska pracy.
 • Opis stylu komunikowania.
 • Bariery w komunikacji zawierają opis zachowań, których należy unikać wobec osoby diagnozowanej, jeżeli wymiana informacji ma być skuteczna.
 • Nieuświadomione aspekty wizerunku to część raportu, która dotyczy percepcji osoby w oczach innych, które sam badany może być przynajmniej częściowo nieświadomy.
 • Typ antagonistyczny to opis tych osób, z którymi badanemu może być trudno nawiązać dobry kontakt, relacje i współpracować na co dzień.
 • Wskazówki dotyczące dalszego rozwoju osobistego zawierają sugestie na temat tego, jak osoba diagnozowana może wykorzystywać swoje możliwości.
Możliwe jest także uzyskanie rozdziałów dodatkowych:
ZARZĄDZANIE
 • Zarządzanie ( idealne otoczenie, metody zarządzania, metody motywacji).
 • Preferowany styl zarządzania.
ROZWÓJ OSOBISTY
 • Cele i wyzwania.
 • Zarządzanie czasem.
 • Kreatywność.
 • Style uczenia się.
EFEKTYWNA SPRZEDAŻ
 • Rozdział opisujący styl sprzedaży osoby badanej w rozbiciu na etapy procesu sprzedaży takie jak: Zanim rozpocznie się sprzedaż, Identyfikowanie potrzeb, Składanie ofert, Przełamywanie oporu klienta, Zdobywanie akceptacji klienta, Realizacja i kontynuacja procesu sprzedaży.


YC