Assessment/Development Centre

Metoda badań

Metoda Assessment/Development Centre jest grupową metodą diagnozy, w której stosowane są różnorodne zadania symulacyjne, ćwiczenia grupowe, testy, dyskusje, studia przypadków. Umożliwia obiektywną (opartą na rzeczywistych zachowaniach i umiejętnościach) ocenę uczestników sesji w kategoriach kluczowych kompetencji. Pozwala także ocenić potencjał zawodowy i rozwojowy osób badanych.
W proponowanej przez nas formule diagnozy, sesję Assessment/Development Centre uzupełniają wywiady indywidualne. Można także łączyć ją z badaniami typu 360.

Cele Assessment/Development Centre

Diagnoza ma na celu rozpoznanie potencjału oraz kompetencji badanej kadry w istotnych z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju Firmy kategoriach. Assessment/Development Centre umożliwia więc:
  • dostarczenie Kierownictwu informacji dotyczących posiadanych kadr, co stanowi istotną przesłankę dla podejmowania decyzji personalnych, obsadzaniu nowych stanowisk, powierzaniu nowych zadań itp.,
  • rozpoznanie potencjału rozwojowego poszczególnych osób, co stanowi podstawę dla zbudowania długofalowego programu doskonalenia kadr, w tym zaplanowania ścieżek karier, ustalenia planów szkoleniowych itp.,
  • w formule konkursowej: wsparcie w procesie wyboru najlepszego kandydata na konkretne stanowisko.
Wynikiem przeprowadzonego programu Assessment/Development Centre są zazwyczaj charakterystyki indywidualne. Mają one postać kilkustronicowego opisu mocnych i słabych stron danej osoby w zakresie wybranych kompetencji wraz z rekomendacjami rozwojowymi.

Jako kontynuację diagnozy prowadzonej w metodologii Assessment/Development Centre możemy zaproponować udział w tworzeniu indywidualnych planów rozwojowych, szkolenia, coaching indywidualny.

Assessment/Development Centre – etapy procesu badań

Wstępne ustalenia
Etap ten odbywa się w ścisłej współpracy z przedstawicielem Klienta i obejmuje wszelkie ustalenia odnośnie obszaru diagnozy i badanych kompetencji, przebiegu całości programu oraz formy prezentacji końcowych wyników (rodzaju raportu).

Przygotowanie narzędzi
Na tym etapie powstają materiały niezbędne do przeprowadzenia badań. Posiadamy szeroką pulę narzędzi, które sprawdziły się w wielu badaniach, chętnie również tworzymy – w ścisłej współpracy z Klientem – nowe, specyficzne zadania, bazujące na rzeczywistości zawodowej badanych.

Sesja diagnostyczna
Optymalna wielkość grupy Assessment/Development Centre to 8 osób. Sesja (łącznie z wywiadami indywidualnymi) trwa dwa dni.

W przypadku stosowania metody Assessment Centre dla wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko, możliwa jest sesja jednodniowa oraz mniejsza grupa (4-6 osób). W formule konkursowej wysoce pożądany jest udział asesorów wewnętrznych.

Raport z badań
Forma raportu uzależniona jest od celu badania. Najczęściej jest to raport zawierający:

  • opis potencjału zawodowego i kompetencji poszczególnych osób wg ustalonych wymiarów, wskazujący czynniki sprzyjające i utrudniające realizację pełnionej roli zawodowej,
  • wskazania rozwojowe dla każdej z badanych osób – rekomendacje dotyczące dalszej kariery, specyficznych zadań rozwojowych i szkoleń.

Prezentacja wyników. Informacje zwrotne dla uczestników
Istotnym elementem programu jest feedback udzielany po przekazaniu diagnozy. Oferujemy możliwość spotkań indywidualnych z uczestnikami badań, a także konsultację dla przełożonych i/lub działu HR w zakresie planowania dalszych działań rozwojowych.
YC