Systemy ocen pracowniczych
Nasze podejście do systemu ocen można streścić następująco: system ocen musi być użyteczny – zarówno dla kadry zarządzającej, menedżerów, pracowników, jak i działu personalnego. Jeśli zaś ma być użyteczny, musi być dostosowany do potrzeb i ograniczeń organizacji. Dlatego też w naszych ofertach nie proponujemy gotowego schematu arkusza czy też procedur oceny, zachęcamy natomiast do szerokiego włączania osób zainteresowanych w każdej fazie projektu.

Etapy projektu:

 • Określenie celów, jakie ma realizować system ocen w firmie oraz powiązań z innymi elementami systemu zarządzania zasobami ludzkimi (np. z systemem motywacyjnym, rozwojem i szkoleniami, systemem kadry rezerwowej i decyzjami personalnymi).
 • Stworzenie (modyfikacja) narzędzi oceny (arkusze, procedura, regulaminy).
 • Wdrożenie systemu ocen (szkolenia i pilotaż).

Korzyści wynikające z właściwego systemu ocen:

 • Dla organizacji
  • stałe precyzowanie oczekiwań wobec pracowników,
  • monitoring i wzrost jakości i efektywności realizacji zadań,
  • monitoring skuteczności systemów HR,
  • możliwość obiektywizacji i wzrost skuteczności systemów motywacyjnych,
  • stabilna i adekwatna polityka szkoleniowa,
  • łatwość tworzenia i zarządzania ścieżkami karier i awansami,
  • przeciwdziałanie frustracji i fluktuacji.
 • Dla pracowników:
  • jasne wskazówki, co do oczekiwań przełożonych,
  • uzyskiwanie informacji zwrotnej o własnej pracy i rozwoju,
  • jasność, co do warunków i wzrost przewidywalności premii i awansów,
  • przekazywanie własnych oczekiwań i potrzeb rozwojowych,
  • uzyskiwanie pomocy w planowaniu rozwoju i kariery.

Zasady współpracy z klientami - filozofia konstruowania i wdrażania SOP

Użyteczność Cele stawiane przed SOP są dla nas najważniejsze, stąd szczególny nacisk kładziemy na pierwszą fazę współpracy, prowadząc sesje strategiczne i warsztaty z naczelnym kierownictwem oraz wywiady z pracownikami.
Trafne kryteria oceny Kryteria ocen definiujemy wspólnie z klientem, kierując się przyjętymi celami SOP oraz specyfiką pracy i kultury organizacyjnej.
Przjrzyste kwestionariusze Mamy wiele doświadczeń - ale nie jeden wzór kwestionariuszy. Strukturę kwestionariuszy dostosowujemy do kryteriów ocen, procedur i doświadczenia załogi.
Informacja zwrotna Rozmowę oceniajacą uznajemy za jeden z głównych elementów systemu ocen - przygotowujemy do niej oceniających poprzez szkolenia i/lub konsultacje.
System ocen jako element strategii HR Opracowujemy koncepcje merytorycznego i proceduralnego powiązania SOP z innymi systemami i procedurami.YC