Coaching - oferta
Coaching to proces indywidualnego wsparcia rozwoju zawodowego lub osobistego pracownika. Głównym elementem coachingu są regularne spotkania coacha z osobą korzystającą z coachingu (podopiecznym), w trakcie których ustalane są cele do realizacji, określane zadania do wykonania, monitorowane postępy, rozwiązywane problemy. Coach przekazuje informacje zwrotne podopiecznemu, koryguje jego zachowania. Istotą coachingu jest to, że odpowiedzialność za własny rozwój i kontrola procesu rozwoju pozostają w rękach podopiecznego – dobrowolnie przestępuje on do coachingu (i sam decyduje o rezygnacji), definiuje cele i ma decydujący głos w wyborze w obszarów coachingu.

Zasady coachingu

 • Podstawowym celem coachingu jest rozwój kompetencji osoby korzystającej z coachingu (podopiecznego) – poprawa wyników podopiecznego ma być konsekwencją podniesienia kompetencji, a nie bezpośrednim celem coachingu;
 • Podopieczny musi wyrazić chęć korzystania z coachingu (coach i podopieczny zawierają nieformalny „kontrakt” dotyczący coachingu);
 • Coacha obowiązuje poufność co do informacji uzyskanych od podopiecznego – szczególnie w odniesieniu do silnych i słabych stron podopiecznego, jego problemów i planów zawodowych. Poufność ta dotyczy również komunikacji coacha z przełożonym podopiecznego.

Obszar coachingu

Odżegnujemy się od wąskiej specjalizacji coachingowej uznając, że zasadniczą treścią coachingu są zidentyfikowane wspólnie przez coacha i podopiecznego „twarde” lub „miękkie” umiejętności, które muszą być rozwijane przez podopiecznego jeżeli chce on zrealizować własne cele – w tym sensie obszar coachingu jest każdorazowo definiowany przez samego zainteresowanego. Chcemy jednocześnie zaznaczyć, że główne doświadczenia coachów z naszego zespołu wiążą się z coachingiem menedżerskim.
Przedmiotem coachingu mogą być przykładowo:
 • Styl zarządzania menedżera, umiejętność budowania i kierowania zespołem.
 • Umiejętności: komunikacyjne, motywowania, delegowania itp.
 • Uzyskanie lepszych wyników w jakimś obszarze działania.
 • Poprawa relacji ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Zarządzanie własną energią, emocjami, poszukiwanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Organizacja procesu coachingu

 • Coaching jest realizowany poprzez sesje coachingowe – spotkania (lub rozmowy telefoniczne) podopiecznego z coachem oraz zadania (analityczne, decyzyjne lub praktyczne ćwiczenia) realizowane przez podopiecznego między sesjami
 • Sesje coachingowe odbywają się w zależności od potrzeb zdefiniowanych wspólnie przez coacha i podopiecznego, zwykle nie rzadziej niż raz w miesiącu (siła coachingu ma polegać na wspólnym definiowaniu celów i metod rozwojowych oraz monitorowaniu i korygowaniu działań podopiecznego, a nie ogólnym doradztwie) i nie częściej niż raz w tygodniu (coaching nie jest sterowaniem podopiecznym czy doradzaniem w bieżących decyzjach menedżereskich).
 • Liczba sesji i/lub okres coachingu może być z góry określony w kontrakcie lub pozostawiony do decyzji podopiecznego. Proces coachingu zostaje zakończony jeżeli:
  • Zakończył się przewidziany okres coachingu lub zrealizowano założoną liczbę sesji,
  • Podopieczny, coach lub zleceniodawca uznają, że cele coachingu zostały zrealizowane, formuła coachingu (w kontekście określonych celów) się wyczerpała lub coaching nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
 • Podstawowa metoda pracy, czyli bezpośrednia wymiana informacji (rozmowa) pomiędzy coachem a podopiecznym może być uzupełniona innymi technikami zdobywania informacji dotyczących zachowań, umiejętności i postaw podopiecznego, takimi jak ocena 360⁰, wywiady coacha z osobami współpracującymi z podopiecznym, testy psychologiczne, itd. Metody te mogą być wykorzystywane wyłącznie za wiedzą i zgodą podopiecznego, a jeżeli pociągają za sobą dodatkowe koszty – również zgody zleceniodawcy.YC